Årsmöte i Springerklubben Syd

PROTOKOLL

 

Dag          10 februari 2019

 

Tid            kl 14.00

Plats         Södra Rörum, Husaren 

 

Årsmötesförhandlingar

 

 1. Årsmötet öppnas av ordförande Anna Mårtensson.
 2. Justering av röstlängd. Nio röstberättigade.
 3. Val av mötesordförande. Anna Mårtensson väljs till mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare. Betina Petersen väljs till mötessekreterare.
 5. Val av justerare. Helen Eriksson och Anders Martinsson väljs till justerare av årsmötesprotokollet.
 6. Mötet har funnits behörigt utlyst i medlemsmail, på hemsidan och springertidningen.
 7. Godkännande av dagordning. Årsmötet godkänner förslaget till dagordning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 presenterades. Bilaga 1 till protokollet.
 9. Balans- och resultaträkning 2018 fastställs. Bilaga 2 till protokollet.
 10. Revisionsberättelse 2018. Bilaga 3 till protokollet.
 11. Beslut att bevilja styrelsen avsvarsfrihet.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019 godkänns. Bilaga 4 till protokollet.
 13. Styrelsens förslag till budget 2019 godkänns. Bilaga 5 till protokollet.
 14. Val till styrelsen. Styrelsen föreslås bestå av ordförande och därtill fyra ordinarie ledamöter (2 har ett år kvar) och 2 ersättare.
 1. Val av ordförande (1 år). Marie Bauer väljs till ordförande.
 2. Val av ledamöter (2 år). Betina Petersen och Jhenny Stumle väljs om 2 år. Fyllnadsval för 1 år väljs Ingrid Aspegren. Eva-Marie Bergstrand har ett år kvar på sitt förordnande.
 3. Val av två suppleanter/ersättare (1 år). Anders Martinsson och Helen Eriksson väljs till ersättare i styrelsen.

15. Val av revisor. Anna Mårtensson valdes till revisor för en tid av 1 år.

16. Val av valberedning. Ulla Bärg väljs som sammankallande.

17. Inga frågor har inkommit till styrelsen.

18. Övriga frågor, sista anmälningsdag till årets hundar 1 månad innan långfredagen. 2 Delegater till fullmäktige, Betina och   Jhenny/Eva.

19. Mötets avslutande. 

 

 

 Anna Mårtensson                                                          Betina Petersen

Ordförande                                                                      Sekreterare

 

 

 Anders Martinsson                                                        Helen Eriksson

Protokolljusterare                                                           Protokolljusterare