Årsmöte i Springerklubben Syd

PROTOKOLL

 

Dag          11 februari 2018

 

Tid            kl 14.00

Plats         Södra Rörum, Husaren

 

Årsmötet inleds med föredrag/diskussion om försäkringar. Representanter var Ulrika Berge och Louise Kongstad.

 

 

Årsmötesförhandlingar

 1. Årsmötet öppnas av ordförande Anna Mårtensson.

 2. Justering av röstlängd. Åtta röstberättigade.

 3. Val av mötesordförande. Anna Mårtensson väljs till mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare. Betina Petersen väljs till mötessekreterare.
 5. Val av justerare. Maria Ljungmark och Kent Becker väljs till justerare av årsmötesprotokollet.
 6. Har mötet behörigen utlysts i medlemsmail, på hemsidan och springertidningen.
 7. Godkännande av dagordning. Årsmötet godkänner förslaget till dagsordning.

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 presenterades. Bilaga 1 till protokollet.

 9. Balans- och resultaträkning 2017 fastställs.

 10. Revisionsberättelse 2017.

 11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 godkänns. Bilaga 2 till protokollet
 13. Styrelsens förslag till budget 2018 godkänns. Bilaga 3 till protokollet
 14. Val till styrelsen


         Styrelsen föreslås bestå av ordförande och därtill fyra ordinarie ledamöter (2 har ett år

         kvar) och 2 ersättare. Se valberedningens förslag.

 

a. Val av ordförande (1 år). Anna Mårtensson väljs till ordförande.

b. Val av ledamöter (2 år). Eva-Marie Bergstrand och Marie Bauer väljs till ledamöter i styrelsen.   Betina Petersen och Anita Juhlin har ett år kvar på sitt förordnande.

c. Val av två suppleanter/ersättare (1 år). Kent Becker och Maria Ljungmark väljs till ersättare i styrelsen.

 

 1. Val av revisor. Magnus Dahlberg valdes till revisor för en tid av 1 år.
 2. Val av valberedning, varav en sammankallande. Christine Dahlberg valdes som sammankallande.
 3. Inga frågor har inkommit till styrelsen.
 4. Övriga frågor

 5. Mötets avslutande

 

Anna Mårtensson                                                                                Betina Petersen                        

Ordförande                                                                                           Sekreterare

 

 

Maria Ljungmark                                                                                 Kent Becker

Protokolljusterare                                                                               Protokolljusterare

 

 

 

BILAGOR

 1. Verksamhetsberättelse 2017 (länk)
 2. Verksamhetsplan 2018 (länk)
 3. Budget 2018

BUDGET

Namn Intäkter Kostnader Resultat
Springerns Dag 1500 -500 1000
Aktiviteter (valpträff, unghundsdag mm) 1500 -3000 -1500
Utställning 8000 -5000 3000
Trimkurs 6000 -3000 -3000
Årsmöte   -1000 -1000
Administration (inkl se nedan)   -3500 -3500
Övrigt   -1000 -1000
SUMMA +/- 17000 17000 0